Nowa inwestycja przy ul. Kantorowickiej w Krakowie

W dniu 23 stycznia 2023 roku z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Krak – System” S.A. zawarta została umowa, na mocy której „Chemobudowa – Kraków” S.A. zrealizuje w systemie generalnego wykonawstwa budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i wentylacji mechanicznej, z zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym, z utwardzeniem terenu dojścia i dojazdu przy ul. Kantorowickiej w Krakowie.

Zgodnie z zapisami umowy, termin wykonania ustalono na 22 miesiące od dnia przekazania placu budowy, a więc na dzień 23 listopada 2024 roku.